අපි ගැන

හැදීන්වීම

පෝෂණ අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ යටතේ ඇති විවිධ අංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පෝෂණ ව්‍යාපෘතීන් සම්බන්ධීකරනය කරන අතරම, වෙනත් අමාත්‍යංශ මෙන්ම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් සිදුකරන පෝෂණ ව්‍යාපෘතින්ද සම්බන්ධීකරනය කීරීම සිදුකරයි. සම්බන්ධීකරණය යනු සැලසුම් කීරීම, සංවිධානය කීරීම, ක්‍රියාත්මක කීරීම, අධීක්ෂණය කීරීම සහ ඇගයීම යන සියළු අංග එකතුව සිදුවන අඛන්ඩ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියකි. පෝෂණ අංශයේ අභිප්‍රාය වන්නේ පෝෂණය සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරම් සියල්ල එකතුකොට ගෙන පෝෂණය ආශ්‍රිත ස්ථිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක මුදුන්පත් කර ගැනීමයි.

පෝෂණ අංශයේ ප්‍රධානීයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ පෝෂණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමියයි. අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ කාර්යයන් සහ වගකීම් සඳහා අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සහය ලැබේ.

 

ඉතිහාසය

පළමුව, පෝෂණ සම්බන්ධීකරන අංශය ස්ථාපනය කරනු ලැබුවේ සැලසුම් සහ ක්‍රමසම්පාධන අමාත්‍යංශය යටතේය. එම ආයතනය තුලින් රට තුල පවතින පෝෂණ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කීරීම සිදුකරන ලදී. නමුත් 2001 වසරේදී මෙම අංශය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට පවරන ලදී. (ගැසට් පත් අංක 1215/14, 2001.12.20 දින)

 

අපගේ දැක්ම :  ශ්‍රී ලංකාව පෝෂිත දේශයක් කරා

 

අපගේ මෙහෙවර :  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය හා අදාල අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමග පෝෂණ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කීරීම, අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීම තුළින් ශ්‍රීලංකාව පෝෂිත දේශයක් කරා ළඟා කරවීම පෝෂණ සම්බන්ධීකරණ අංශයේ මහඟු උත්සාහයකි