1) පෙර පාසැල් ගුරුවරු පුහුණු කීරීමේ වැඩසටහන

2) පාගමන – පෝෂණ මාසය 2016

3) ජාතික පෝෂණ මාසය – 2016

4) ජාතික පෝෂණ මාසය 2016 – නාට්‍ය මාලාව

5) ජාතික පෝෂණ මාසය – 2017

6) ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ ජාතික පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා වැය විස්තර එළිදැක්වීම.

7) ජාතික පෝෂණ සංරක්ෂණ පද්ධතිය පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සංවර්ධන නිළධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

8) දිස්ත්‍රික් පෝෂණ අධීක්ෂණ පද්ධතියේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සමාලෝචනය – නුවරඑළිය – 2017

9) මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණයේ කාර්යමණ්ඩලය සදහා පැවැත්වූ සෞඛ්‍ය කඳවුර

10) අවු. 5ට අඩු මධ්‍යස්ථ උග්‍ර මන්දපෝෂණයෙන් පෙලෙන දරුවන් සදහා නව අතිරේක ආහාරයක් නිෂ්පාදනය කිරීම. 

 

11) පෝෂ්‍යදායී ආහාර වට්ටෝරු තරඟය 2018

12) ජාතික පෝෂණ මාසය 2018