විමසීම්

  • ලිපිනය – පෝෂණ අංශය, 7 වෙනි මහළ, මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණය, කොළඹ 05.

  • දුරකථන අංක – 0112368320, 0112368321, 0112368323

  • ෆැක්ස් අංකය – 0112368320

  • ඊමේල් ලිපිනය – nutritioncoordination@gmail.com

  • ෆේස්බුක් පිටුව – https://www.facebook.com/NCoDSL/