எங்களை பற்றி

mwpKfk;

Rfhjhu> Nghrhf;F kw;Wk; RNjritj;jpa mikr;rpd; Nghrhf;F gpupthdJ gy;NtWgl;l epWtdq;fspdhy; mKyhf;fg;gLk; rfy Nghrhf;F epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; xUq;fpizg;gNjhL (Nghrhf;F gpupT> FLk;g Rfhjhu gzpafk;> Rfhjhu Nkk;ghட்‌‌‍L gzpafk;> njhw;wh Neha;fs; fl;Lg;ghl;L gpupT> Njhl;l kw;Wk; efHGw Rfhjhu gpupT> kUj;Jt Muha;r;;rp epWtdk;> ,isQH> KjpNahH kw;Wk; mq;ftPdKw;w egHfSf;fhd Rfhjhu gpupT> czT fl;Lg;ghl;L gpupT kw;Wk; khfhz Rfhjhu mYtyfq;fs;)> NtW mikr;Rf;fs; kw;Wk; mur rhHgw;w njhz;L epWtdq;fs.; Kfhikj;Jtj;jpy;> xUq;fpizg;ghdJ jpl;lkply;> xOq;fikj;jy;> mKyhf;fy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy; Nghd;w nraw;ghLfspd; Clhf   xd;wpizf;Fk; xU %y nraw;ghlhFk;’ ePbj;J epiyj;J epw;ff;$ba mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; fPo; Nghrhf;F njhlHghd ,yf;Ffis miltjw;F rfy Nghrhf;F njhlHghd nraw;ghLfisAk; xd;wpize;J nrayhw;w ,g;gpupT toptFf;fpd;wJ.

Nghrhf;F gpupthdJ Nghrhf;F xUq;fpizg;G gpuptpd; gzpg;ghsupd; jiyikj;Jtj;jpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. gzpg;ghsupd; nraw;ghLfs; kw;Wk; nghWg;Gfs; epWtdj;jpd; fPo;tUk; cj;jpNahf];jHfspd; gq;fspg;Gld; epiwNtw;wg;gLfpd;wJ. 01 gpujp gzpg;ghsH  (jpl;lkply;)> 01 r%fey kUj;Jt epGzh>; 02 kUj;Jt cj;jpNahfj;jHfs>; 01 kUj;Jt cj;jpNahfj;jH – Rfhjhu jfty>;; 04 cjtp gzpg;ghsHfs;> 02 Nghrhf;F epGzH> 02 mgptpUj;jp cjtpahsHfs;> 03 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jHfs>; 02  nபhJ Kfhikj;Jt cjtpahsHfs>;  01 jfty; kw;Wk; njhlHghly; njhopEl;g cjtpahsH> 03 rpw;WhopaHfs; kw;Wk>; 04 rhujpfs;

tuyhW

Nghrhf;F xUq;fpizg;G gpupthdJ ehl;bd; gy; JiwrhHe;j Nghrhf;F epfo;r;rpj; jpl;lq;fis xUq;fpizg;gjw;fhf jpl;lkply; mikr;rpd; fPo; epWtg;gl;lJ.

2001k; Mz;L ,e;j gpupthdJ ,yf;fk; 1-215-14  kw;Wk; 20k; jpfjp khHfop 2001 Mz;bd; ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; mjptpNrl th;j;jkhdp gj;jpupifapd; gpufhuk; Rfhjhu> Nghrhf;F kw;Wk; eyd;Gup mikr;rd; fPo; nfhz;Ltug;gl;lJ.    

 

vkJ Jhu Nehf;F:     Nghrhf;Fila Njrkhf ,yq;ifia nfhz;LtUjy;;

 

vkJ Nehf;F:   Nghrhf;F nfhs;if cUthf;fj;jpw;F gq;fspg;G nra;jy;; topfhl;ly;fis cUthf;fy;; njhopEl;g topfhl;ly;fis toq;Fjy;; Rfhjhu> Nghrhf;F kw;Wk; RNjritj;jpa mikr;R kw;Wk; NtW gq;FjhuHfs; MHtyH;fs; jug;gpdupilNa Nghrhf;F epfo;r;rpj; jpl;lq;fis xUq;fpizj;jy;; khtl;l jpl;lq;fis jahupj;jy;; epjpAjtp toq;Fjy;>  fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy; Nghd;w rfy nraw;ghLfisAk; Njrj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhf Nkw;nfhs;sy;;.